Avesta

(0 User reviews)   584
By: M. Şaiq
Posted on: Jan 3, 2021
Language: Azərbaycanca

Avesta (awastāg, apastāk, upastākəm) – Zərdüştiliyin müqəddəs kitablar külliyyatı. Dövrümüzə tam şəkildə çatmamışdır.

Hesab edilir ki, Avestanın tərkib hissələri, əsasən, e.ə. I minilliyin 1-ci yarısında formalaşmağa başlamışdır. Avestanın dünyagörüşü üçün ifrat dualizm xarakterikdir. Avestaya görə dünyada həm maddi, həm də xəyali olan hər şey xeyir və ya şər başlanğıca malik olmaqla iki qismə ayrılır. İnsan bu mövqelərdən birini seçməkdə sərbəstdir.Avestada yazılmışdır ki,hər an xeyir tanrısı Hörmüz və şər tanrısı Əhriman arasında döyüş gedir.Onlar üçün hər şey bir-birinə ziddir

There are no reviews for this eBook.

0
0 out of 5 (0 User reviews )

Add a Review

Your Rating *