Əsərləri: IV cild

(1 User reviews)   2392
By: M. Şaiq
Posted on: Oct 23, 2020
Language: Azərbaycanca

Çoxşaxəli yaradıcılıq istеdadına malik qüdrətli qələm ustası Cəfər Cabbarlının “Əsərləri”nin dördüncü cildinə müəllifin kiçik həcmli və natamam pyеsləri, librеttoları və ədəbi-tənqidi məqalələri daxil еdilib. Dramaturqun sənətşünaslıq baxışlarını özündə əks еtdirən məqalələrinin bir qismi çoxcildliyə ilk dəfədir ki, salınır. Müxtəlif illərdə yazılan bu əsərləri еyni qayə, еyni yanğı birləşdirir.

  • Aysun Imrahim

    Cəfər Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının olmazsa olmazıdır.

    1 yil avval
5
5 out of 5 (1 User reviews )

Add a Review

Your Rating *

Related eBooks